Action Plan 2017-2018

COALIȚIA „CASTEL ÎN TRANSILVANIA” – PLAN DE ACȚIUNE 2017-2018
(perioada implementării: 1 mai 2017 – 31 decembrie 2018)

The original version of this document has been written in Romanian, its translation is soon to be ready. Thank you for your understanding.

The action plan in Romanian can be downloaded in pdf format >>

CONȚINUT

 1. VIZIUNEA „CASTEL ÎN TRANSILVANIA”. COALIȚIA „CASTEL ÎN TRANSILVANIA”
 2. MEMBRII COALIȚIEI “CASTEL ÎN TRANSILVANIA”.
 3. MĂSURI SPECIFICE OPERAȚIONALE.
  D1. ACCESIBILITATE (A+)
  D2. DATE (D+)
  D3. PARTENERIAT (P+)
  D4. COMUNITATE (C+)
  D5. FLUXURI DE VALORI (F+)
  D6. REPREZENTARE (R+)
 4. MĂSURI SPECIFICE DE MANAGEMENT ȘI IMPLEMENTARE. 
 5. INDICATORII PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE. 
 6. IDEI DE PROIECTE INIȚIALE IDENTIFICATE DEJA PE PARCURSUL PREGĂTIRII ACESTUI PLAN DE ACȚIUNE.

A.  VIZIUNEA „CASTEL ÎN TRANSILVANIA”. COALIȚIA „CASTEL ÎN TRANSILVANIA”

Castel în Transilvania își imaginează viitorul printr-o comunitate și o re­țea organizațională de sprijin pentru castelele și conacele din Transilva­nia care urmărește conservarea, restaurarea și valorificarea potențialului economic, cultural, comunitar și turistic al acestora. Castel în Transilvania își imaginează viitorul construind pe principiile adiționalității, sustenabilității, complemen­tarității și relațiilor directe de la persoană la persoană, care împreună formează o rețea și o mișcare bazată pe încredere, valori comune și o viziune ce ia prezentul (starea castelelor și conacelor) ca atare și îl pune în serviciul viitorului.

În viziunea noastră îndeplinită castelele și conacele din Transilvania și rețeaua acestora au o sustenabilitate socio-economică atât prin prisma activităților derulate în și în jurul lor cât și prin valoarea adăugată produsă segmentelor țintă, în timp ce valoarea lor culturală și comunitară nu este periclitată.

În viziunea noastră regiunea Transilvaniei din România poate deveni un loc care pune un accent strategic pe valoarea moștenirii culturale a castelelor și conacelor și pe protejarea acestei valori, în strânsă corelație cu celelalte iniția­tive românești, europene și internaționale de protejare a patrimoniului cultural constru­it, care încorporează atât trecutul cât și prezentul acestora și care servesc dezvoltarea economică și socială a acestei regiuni atât pe termen mediu cât și pe termen lung.

În viziunea noastră Transilvania este o regiune în care una din princi­palele atracții turistice este reprezentată de castelele și conacele de pe teritoriul său, iar această atracție nu se constituie din clădirile în sine ci de întreaga experiență individuală și de grup completă, care rămâne imprimată în amintirea turis­tului prin activitățile la care participă, prin locurile pe care le vizitează și prin întreaga atmosferă transmisă prin toate simțurile omenești.

În viziunea noastră demersul Castel în Transilvania devine complet prin prisma unor comunități locale și o mișcare regională responsabilă în rela­ția cu castele și conacele din Transilvania incluzând persoane fizice și organizații ce aparțin de aceste comunități și la care pot adera la rândul lor persoane și organizații din afara regiunii și țării care sunt de acord cu această viziune și sunt dispuși să intre în interacțiune cu aceste comunități locale.

În viziunea noastră, demersul Castel în Transilvania poate deveni o mișcare comunitară și o rețea de colaborare amplă care creează interacțiunea unor persoane fizice și organizații pe termen mediu într-un mod sustenabil din punct de vedere economic, social, de mediu și de guvernanță și care produce resursele uma­ne, financiare, intelectuale și fizice necesare gestionării activităților ce vin în sprijinul castelelor și conacelor din Transilvania. Prin această mișcare se creează o masă cri­tică de persoane și interacțiuni care contribuie la existența unei puteri comunitare, ce produce o valoare adăugată semnificativă aducerii și menținerii acestor clădiri de patrimoniu și mediului lor înconjurător în circuitele socio-economice care conduce la justificarea existenței și rolului lor funcțional pe termen lung.

Planurile Anuale de Acțiune reprezintă punerea în practică a strategiei pe termen me­diu printr-un mecanism de planificare și implementare structurată. Planurile Anuale de Acțiune concretizează implementarea strategiei prin proiecte și activități întreprinse în contextul obiectivelor generale și specifice, a priorităților tematice și orizontale.

Toate acestea vor conduce la îmbunătățirea stării anumitor clădiri și situri particulare, dar, în același timp, ajută și la întărirea rețelei de castele.

Motivația creării Coaliției „Castel în Transilvania”, alcătuită din  proprietari și administratori de castele și conace este faptul că este imposibil de rezolvat problemele tuturor celor peste 600 de astfel de clădiri aflate în regiunea Transilvaniei. Din acest motiv este de dorit construirea unei colaborări dedicate cu proprietari și administratori cu care există contacte, urmând ca nivelul de castele partenere să crească gradual și progresiv. Astfel și capacitatea de implicare devine una mai consolidată și mai eficientă și integrarea fiecărui nou membru devine mai facilă și mai ușoară.

Coaliția se va baza pe următoarele principii:

 • Restaurarea și conservarea stării castelelor/conacelor care fac parte din coaliție și asigurarea tuturor mecanismelor de prevenție posibile pentru menținerea status quo-ului;
 • Pregătirea și implementarea unor campanii de informare și de promovare relevante pentru membrii acestei rețele;
 • Asigurarea unor sesiuni de consultanță de bază pentru membrii rețelei, prin colaborare cu profesioniști din mai multe sectoare;
 • Asigurarea resurselor umane, fizice și materiale necesare pentru activitățile menționate anterior prin derularea unor campanii de strângere de fonduri.

Coaliția „Castel în Transilvania” își va începe activitatea în data de 1 septembrie 2016, în cadrul proiectului „Castel din Transilvania”. Coordonarea coaliției va fi asigurată de către membrii Grupului PONT, prin colaborare cu profesioniști din diverse domenii de activitate.

B.   MEMBRII COALIȚIEI “CASTEL ÎN TRANSILVANIA”

În momentul finalizării planificării sale, Coaliția Castel în Transilvania se compune din următoarele castele și conace:

Nr. Denumire Localitate, județ
1. Conacul Barabássy Idrifaia, MS
2. Conacul Bánffy Nușeni, BN
3. Conacul Gencsy Ilișua, SJ
4. Conacul Bánffy Ciuguzel, AB
5. Conacul Gaál Dalnic, CV
6. Conacul Thury-Bányai Tamașfalău, CV
7. Castelul Daniel Tălișoara, CV
8. Castelul Daniel Vârghiș, CV
9. Castelul Degenfeld Cuci, MS
10. Castelul Gyulay Mintia, HD
11. Castelul Kornis Mănăstirea, CJ
12. Conacul Lészai Gârbău, CJ
13. Castelul Teleki Gornești, MS
14. Castelul Ugron Filiaș, HR
15. Conacul Ugron-Mikó Mugeni, HR
16. Castelul Urmánczy Toplița, HR
17. Castelul Rákóczy-Bánffy Gilău, CJ
18. Castelul Zichy-kastély Voivodeni, MS
19. Castelul Bethlen Bahnea, MS
20. Castelul Rhédey Sângeorgiu de Pădure, MS
21. Castelul Mikes Zăbala, CV
22. Castelul Sükösd-Bethlen Racoș, BV
23. Castelul Szentkereszty Arcuș, CV
24. Castelul Kemény Brâncovenești, MS
25. Castelul Degenfeld Hodod, SM
26. Castelul Stubenberg Săcueni, BH
27. Castelul Kálnoky Micloșoara, CV
28. Conacul Bethlen Criș, MS
29. Castelul Kálnoky Hoghiz, BV
30. Castelul Guthman Valenta Hoghiz, BV

Coaliția rămâne deschisă pentru aderarea unor proprietari, administratori al altor clădiri similare și în perioada de implementare. Coaliția prevede două sesiuni de aderare complementară în perioada de toamnă și de primăvară a fiecărui an. Pentru acest Plan de Acțiune se prevăd următoarele sesiuni de aderare-lărgire.

Coaliția este deschisă aderării oricărui castel fără restricții în ceea ce privește forma de proprietate aflată în spatele acestuia.

Le nivel geografic, Coaliția dorește să implice castele de pe raza următoarelor județe:

 • Alba
 • Arad
 • Bihor
 • Bistrița
 • Brașov
 • Caraș-Severin
 • Covasna
 • Harghita
 • Hunedoara
 • Maramureș
 • Mureș
 • Satu Mare
 • Sălaj
 • Sibiu
 • Timiș

C.   MĂSURI SPECIFICE OPERAȚIONALE

CONSIDERENTE GENERALE

Primul Plan Anual de Acțiune este elaborat în contextul finalizării Strategiei “Castel în Transilvania” în primul trimestru al anului 2016. În cadrul strategiei s-au formulat o serie de propuneri și măsuri pentru implementarea operațională a acesteia. Prin prisma acestei situații sunt de luat în considerare următoarele aspecte:

 • Durata de implementare a planului de acțiune este mai 2017 – decembrie 2018.
 • Planul Anual de Acțiune 2017-2018 pentru Coaliția Castel în Transilvania ia în considerare și impresiile formulate pe baza feedbackurilor primite de la diferite părți interesate în procesul de diseminare al rezultatelor din cadrul proiectului Castel în Transilvania – strategia și modele de dezvoltare.
 • Planul de Acțiune vizează primordial îmbunătățirea condiției castelelor și conacelor care au devenit membre ale Coaliției. Planul de Acțiune vizează însă totodată contribuția la viziunea generala și obiectivele specifice ale Strategiei Castel în Transilvania.
 • Implementarea Planului de Acțiune va căuta legături organice și corelări cu demersuri și inițiative implementate în contextul Anului European al Patrimoniului 2018.

D1. ACCESIBILITATE (A+)

Accesibilitatea contribuie la conștientizarea corectă a situației și stării fizice a castelelor și conacelor din Transilvania în rândul comunităților conectate deja la subiect, precum și la stârnirea interesului unor categorii din comu­nitate care nu au avut o legătură directă cu acest subiect, cu aceste clădiri.

Obiective specifice
 • Conștientizarea rolului culturii și patrimoniului cultural în general și a exemple de valorificare concrete în dezvoltarea economică și socială a localităților și a regiunii transilvănene.
 • Creșterea accesului unui public cât mai larg la Programul Castel în Transilvania și diversificarea formelor de acces la program și la măsurile și inițiativele sale.
 • Creare posibilităților de extindere a audienței prin intermediul implicării voluntare individuale.
 Măsuri  Descriere
A+ conștientizare, dezvoltarea audienței
 • Realizarea unui plan detaliat de atragere a unor noi audiențe cu privire la prioritățile de atragere a noi audiențe dar și de menținere a audienței existente a programului Castel în Transilvania.
 • Crearea unor idei de proiecte educative care se adresează mai ales tinerilor ca și grup țintă specific.
 • Dezvoltarea unor parteneriate media constante pentru promovare demersurilor Coaliției Castel în Transilvania.
A+ acțiuni
 • Realizarea planului de proiect pentru un turneu de expoziție la nivel european al programului Castel în Transilvania în parteneriat cu Institutul Cultural Român, stabilirea contactelor oficiale în acest sens.
 • Inițierea și organizarea unor eveniment cadru prin care un număr mare de castele din membri pot găzdui evenimente și pot atrage noi audiențe atât din comunitățile locale cât și cele regionale, naționale și europene.
 • Crearea de parteneriate cu evenimente deja consacrate organizate la castele
A+ editorial
 • Realizarea unor materiale editoriale despre progresul Coalițeii Castel în Transilvania și despre implementarea concretă a strategiei.
 • Fundamentarea realizării unor materiale ample de tip web documentary despre membrii Coaliției și realizarea unei prime versiuni pilot despre unul din membrii rețelei.

D2. DATE (D+)

Datele oferă o resursă, care are un efect asupra tuturor domeniilor și acțiunilor ce vor fi realizate sub auspiciul acestui cadru strategic. Datele și informațiile reprezintă în continuare una din cele mai acute lipsuri pentru o activitate profesională consolidată pentru că inexistența lor restrânge mult capacitatea de analiză, cercetare și identificare exactă a problemelor.

Obiective specifice
 • Crearea unui concept integrat cu privire la gestionarea datelor și informațiilor relevante în cadrul programului Castel în Transilvania.
 • Asigurarea unui fundament solid pentru activități de dezvoltare și investiții printr-o gestiune integrată a datelor, oferind un acces facil experților și proprietarilor la datele stocate.
 • Crearea mecanismelor și pârghiilor pentru extinderea activităților de cercetare în scopul conservării, restaurării și revitalizării castelelor.
 Măsuri  Descriere
D+ centru de documentare
 • Traducerea informațiilor disponibile pentru limbile română, maghiară și engleză pentru a oferi acces unor experți ce provin din diferite zone, regiuni.
 • Completarea documentării text și prin fotografii cu informații noi, cu documentări foto actualizate, astfel contribuind și la realizarea unui fir de documentare în timp pentru castelele implicate în Coaliție.
D+ big data
 • Asigurarea unor rețele de documentare și stocare internă pentru membrii rețelei, care stochează date ușor accesibile de oriunde prin intermediul internetului.
 • Dezvoltarea bazelor de date și continuarea strângerii de date și informații de pe teritoriu prin intermediul unor rețele de colaborare precum și prin colaborarea cu proprietarii și administratorii.
 • Realizarea unei analize cu privire la eficientizarea formatului și structurii bazelor de date existente și posibilitățile de lărgire, precum și canalele de acces la aceste baze de date prin diverse platforme de comunicare (web, mobile, physical)
D+ cercetare
 • Derularea unor întâlniri și discuții cu experți și factori interesați cu privire la nevoile și posibilitățile de cercetare aprofundată care pot servi unor măsuri în viitor, inclusiv până la nivelul fiecărui castel în parte care este implicat în Coaliție.
 • Realizarea unor studii de fezabilitate pentru restaurarea și revitalizarea castelelor implicate în coaliție (pentru acelea care nu posedă încă astfel de studii).
 • Stabilirea cadrului necesar pentru realizarea activităților de cercetare (în strânsă legătură și cu planurile de realizare ale Centrul de Documentare Castel în Transilvania).

D3. PARTENERIAT (P+)

Parteneriatul reprezintă componenta instituțională a construirii rețelelor de colabo­rare în slujba castelelor din Transilvania. Măsurile de parteneriat oferă expertiză și asistență în inițierea unor colaborări instituționale concrete în cadrul platformei Castel în Transilvania. Este de subliniat faptul că acest cadru strategic și măsurile concrete ce derivă la nivel operațional trebuie să asigure o abordare permisivă în ceea ce privește libertatea inițierii unor colaborări concrete fără o centralizare prea puternică, puterea colaborărilor având un potențial crescut.

Obiective specifice
 • Consolidarea rețelei de parteneriat pentru sprijinul demersurilor Coaliției Castel în Transilvania și implicit cu proprietarii și administratorii castelelor, experți, parteneri organizaționali, instituții publice locale, regionale, naționale, europene și mondiale.
 • Crearea cadrului general de lucru (principii și forme de colaborare între membri și parteneri) pentru consolidarea Coaliției Castel în Transilvania.
 • Transpunerea unor parteneriate formate în idei și soluții concrete prin planuri de proiecte pentru care se mobilizează resurse adiționale.
 Măsuri  Descriere
P+ geografic
 • Realizarea unei analize simple despre posibilitatea creării unor microrețele la nivel microregional și regional în interiorul regiunii Transilvaniei (exemple: valea Mureșului, zona Trei Scaune, zona frontalieră cu Ungaria, etc.)
 • Prospectarea voinței unor parteneri și părți interesate de a se grupa în astfel de rețele microregionale sau regionale în cadrul programului Castel în Transilvania și inițierea unor discuții premergătoare în acest sens.
P+ tematic
 • Planificarea și realizarea unor proiecte specifice și întâlniri prin care se abordează situația specială a unor castele și prin colaborare interdisciplinară se produc soluții concrete pentru revitalizarea acestora, pe baza formatului taberei Castel FORMULA derulată în prima parte a anului 2016.
 • Colaborarea cu experți din diferite domenii pentru realizarea unor ghiduri de lucru în detaliu în diferite domenii pentru realizarea unei analize și unui plan de revitalizare luând în calcul condițiile economice și sociale la nivel local și regional.
P+ sectorial
 • Inițierea unor discuții și interacțiuni pentru realizarea unor planuri de lucru (idei de proiect) care pot fi implementate la nivelul unui sector de activitate care are strânsă legătură cu subiectul castelelor și conacelor din Transilvania (ex. peisagistică, istoria artei, arhitectură, inițiative sociologice, economie locală și turism, marketing, management de resurse, etc.)
 • Inițierea unui șir de întâlniri tematice structurate cu un format standard care identifică o problemă, analizează problema respectivă, generează concluzii și stabilește pașii de urmat în urma acelor concluzii. Aceste întâlniri vor fi facilitate de către experți din domeniu, care colaborează în mod direct cu Coaliția Castel în Transilvania.
P+ orientat pe subiect
 • Realizarea unei analize în rândul proprietarilor și administratorilor care s-au aliat la programul Castel în Transilvania despre nevoile de intervenție de mică anvergură care necesită atenție urgentă pe parcursul anilor 2016-2017. Realizarea unui portofoliu de proiecte de intervenție rapidă pe baza acestei analize.
 • Inițierea unor negocieri cu companii private cu privire la unele colaborări punctuale în cadrul programului Castel în Transilvania, care are obiectivul de a rezolva anumite aspecte de intervenție rapidă la castelele vizate de Coaliție.

D4. COMUNITATE (C+)

Comunitatea reprezintă cheia transformării demersului Castel în Transilvania într-o mișcare comunitară, care devine una auto-motivantă și care ajunge la acel nivel critic în care se autogenerează, se auto-extinde, se consolidează și își creează propriile pârghii de acțiuni în cadrul oferit de strategia existentă. Această prioritate orizontală înglo­bează toate grupurile principale de țintă care se compun mai ales din persoane fizice și creează mai ales cadrul interacțiunii directe care însumează laolaltă o întreagă rețea de relații și colaborări.

Obiective specifice
 • Conștientizarea aspectului comunitar al programului Castel în Transilvania.
 • Crearea unei relații organice între membri comunității, respectiv membrii și activitățile rețelei Coaliția Castel în Transilvania.
 Măsuri  Descriere
C+ rețele de informare și comunicare
 • Activitate editorială continuă și gestionarea conținuturilor pe kastelyerdelyben.ro, castelintransilvania.ro, castleintransylvania.ro, facebook.com/kastelyerdelyben, facebook.com/castelintransilvania și facebook.com/castleintransylvania.
 • Realizarea unui upgrade la aplicațiile iOS și Android ale programului care evidențiază în mod special membrii Coaliției.
 • Extinderea comunității de sprijin prin campanii de promovare și atragere până la 35.000 de persoane.
C+ experți
 • Înființarea unei rețele interne de experți din baza de date existentă, rețea internă care asistă aspectele profesionale ale implementării unor proiecte ce vizează în mod special rezolvarea unor probleme și crearea unor soluții pentru castelele membre ale Coaliției.
 • Mobilizarea unor resurse complementare prin care se poate asigura expertiză și consultanță permanentă pentru membrii Coaliției în domenii precum arhitectura, istoria artei, juridic, planificare economică, atragere de investiții și finanțări, crearea unor modele și planuri de conservare, restaurare și revitalizare.
C+ ambasadoriat
 • Crearea unor forme de implicare comunitară prin intermediul creării unor cauze comune pentru Coaliției cât și prin cauze individuale pentru fiecare castel în parte.
 • Dezvoltarea unei abordări prin care persoanele implicate în sprijinul unor cauze devin la rândul lor ambasadori și promotori pentru a atrage noi și noi suporteri pentru cauzele respective, astfel contribuind permanent la dezvoltarea rețelei de susținători ai Coaliției și ai cauzelor formulate în cadrul acesteia.
C+ proprietari, administratori
 • Consolidarea Coaliției Castel în Transilvania pe termen mediu și lung prin mărirea numărului de membri, prin intensificarea interacțiunilor în cadrul rețelei și prin inițierea și implementarea unor proiecte la nivelul rețelei.
 • Conștientizarea publică a metodelor de colaborare a unor experți, proprietari, administratori.

D5. FLUXURI DE VALORI (F+)

Fluxurile de valori reprezintă acea prioritate orizontală care dorește să pună în prac­tică un set de mecanisme și inițiative prin care, folosind instrumentele și principiile acțiunilor comunitare sau de acțiuni de tip „sharing economy” și „new power” se pot mobiliza resurse financiare și non-financiare în slujba castelelor din Transilvania.

Obiective specifice
 •  Mărirea valorii și diversificarea resurselor financiare și non-financiare care susțin demersurile specifice adresate de Coaliția Castel în Transilvania prin crearea și gestionarea unor mecanisme și fluxuri de resurse financiare și non-financiare pentru atingerea obiectivelor acestui plan inclusiv prin creșterea impactului direct al comunității de sprijin asupra castelelor implicate în Coaliția Castel în Transilvania.
 • Transformarea sprijinului general pentru demersul Castel în Transilvania în susținere concretă financiară.
 • Crearea premiselor pentru creșterea capacității de gestiune a fluxurilor financiare și non-financiare.
 Măsuri  Descriere
F+ bursa de valori
 • Realizarea unei analize complementare cu privire la nevoi de materiale la nivel de fiecare castel membru al Coaliției pe baza nevoilor de intervenție rapidă.
 • Realizarea unui concept cu privire la bursa de valori și materiale în cadrul programului, inclusiv realizarea unei analize pe baza unor consultări cu unii donatori privați care ar fi dispuși să aloce resurse materiale pentru sprijinirea întregului program sau a unor acțiuni concrete din program.
F+ voluntariat
 • Realizarea conceptului general pentru rețeaua voluntarilor și susținătorilor Castel în Transilvania, atât din punct de vedere al implicării concrete cât și punct de vedere al urmăririi nivelului de implicare.
 • Implementarea unor acțiuni de voluntariat ca și elemente complementare ale proiectelor ce fac parte din portofoliul Castel în Transilvania.
 • Urmărirea și măsurarea resursei umane investite prin voluntariat.
F+ mecanisme de finanțare comunitară
 • Crearea planului fluxurilor financiare în ceea ce privește finanțarea unor activități din cadrul Coaliției din resursele atrase de Fondul Castel în Transilvania.
 • Realizarea unor estimări concrete în primele 2 luni de implementare al acestui plan de acțiune cu privire la restul de 18 luni, pe baza dinamicii vânzărilor shopului online.
F+ atragere și managementul surselor de finanțare
 • Realizarea unei noi analize cu privire la surse de finanțare disponibile prin granturi pe parcursul anului 2017.
 • Pregătirea unor proiecte ce pot sta la baza unor cereri de finanțare către diferite programe de finanțare.
 • Întocmirea unor cereri de finanțare pe baza unor idei și planuri de proiecte identificate în cadrul celorlalte priorități.
 • Asistarea proprietarilor și administratorilor de castele în realizarea și gestionarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.
 • Gestionarea curentă a finanțărilor în derulare

D6. REPREZENTARE (R+)

Prioritatea de reprezentare asigură acea componentă a implementării, prin care Coaliția Castel în Transilvania, cu ajutorul comunității de sprijin poate promova și recomanda unele soluții legislative și de alt tip către părți interesate și factori de decizie pe baza unor analize, dezbateri și alte tipuri de interacțiuni a persoanelor și organizațiilor care sunt parte a comunității Castel în Transilvania.

Obiective specifice
 • Consolidarea legitimității rolului de reprezentare a Programului Castel în Transilvania prin intermediul Coaliției
 • Pregătirea și monitorizarea unor decizii de politici publice ce vizează membrii Coaliției Castel în Transilvania,
 • Conștientizarea publică a puterii de reprezentare a Coaliției Castel în Transilvania și a poziției publice în legătură cu subiecte ce vizează direct patrimoniul cultural construit din Transilvania.
 Măsuri  Descriere
R+ expertiză și politici
 • Pregătirea unor documente de poziție ce vizează îmbunătățirea cadrului legislativ general al castelelor bazate pe situația reală și provocările juridice cu care se întâlnesc proprietarii și administratorii unor astfel de clădiri.
 • Pregătirea unor propuneri concrete cu privire la activități și măsuri în contextul Anului European al Patrimoniului 2018.
 • Efectuarea unor demersuri de promovare a propunerilor prin intermediul creării și gestionării unor contacte operative cu factori decidenți de la nivel local, regional, național și european.
R+ reprezentare
 • Asigurarea mandatului de reprezentare centralizată în numele proprietarilor, experților, partenerilor instituționali și ai membrilor comunității.
 • Prezentarea Programului Castel în Transilvania, viziunii și obiectivelor pe termen lung și măsurilor pe termen scurt către un spectru mai larg de factori interesați și de decizie cu un accent specific pe nevoile și obiectivele la nivelul castelelor implicate în Coaliția Castel în Transilvania.
 • Prezentarea progresului activității coaliției către factori de decizie cu care au existat deja contacte și interacțiuni precedente.

D.  MĂSURI SPECIFICE DE MANAGEMENT ȘI IMPLEMENTARE

 Pe lângă măsurile și acțiunile ce vizează direct implementarea strategiei, se impun o serie de măsuri și acțiuni specifice ce țin de consolidarea și dezvoltarea Coaliției Castel în Transilvania.

Obiective specifice
 • Consolidarea rolului Coaliției ca și pilon cheie al sustenabilității programului Castel în Transilvania.
 • Asigurarea unei coordonări permanente prin resurse umane alocate în cadrul Biroul Castel în Transilvania.
 • Extinderea Coaliției Castel în Transilvania.
 • Extinderea parteneriatelor instituționale în domenii vizate de activitatea Coaliției mai ales în ceea ce privesc evenimente și proiect concrete.
 • Crearea mecanismelor și fluxurilor specifice care stabilește relația dintre Coaliție, Fond și Comunitate în vederea susținerii Coaliției.
Măsuri Descriere
M+ Management strategic și administrativ
 • Gestionarea informațiilor curente cu parteneri, experți, comunitate.
 • Monitorizarea implementării planului de acțiune pentru perioada mai 2017 – decembrie 2018.
 • Realizarea unor evaluări semestriale în decembrie 2017, iunie 2018 și decembrie 2018.
M+ Dezvoltare instituțională
 • Crearea unui comitet de coordonare pentru Coaliție, care are menirea de a oferi consultanță pentru echipa de management a programului și pentru responsabilii dedicați managementului Coaliției.
 • Identificarea surselor financiare care pot asigura coordonarea activităților specifice ale Coaliției Castel în Transilvania.
 • Lărgirea cadrului de parteneriate profesionale ce vizează în mod special castelele implicate în Coaliție.
M+ Comunicare instituțională
 • Aprofundarea identității vizuale a Coaliției Castel în Transilvania ca și parte integrantă a programului și realizarea unor elemente vizuale complementare pentru a eficientiza comunicarea instituțională care evidiențiază și activitatea Coaliției în cadrul programului general.
 • Informarea periodică a factorilor interesați (inclusiv factori de decizie) despre evoluția activității Coaliției și crearea canalelor adecvate permanente pentru realizarea acestei informări (tipărită, electronică).

E.   INDICATORII PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE

 INDICATORI DE EFICACITATE PENTRU PLANUL DE ACȚIUNE
Numărul membrilor Coaliției Castel în Transilvania 45
Numărul castelelor și conacelor care au fost direct vizați și prin acțiuni și intervenții dedicate 30
Număr de castele și conace tip A și B puse în valoare (măcar parțial) în urma implementării acestui plan de acțiune 10
Numărul persoanelor care au intrat în orice fel de interacțiune cu demersurile generate prin Coaliția Castel în Transilvania 25.000
Numărul membrilor comunității de sprijin Castel în Transilvania 35.000
Numărul experților implicați în proiecte concrete și în consultanța oferită activității Coaliției 30
Numărul proiectelor și acțiunilor derulate sub egida Coaliței Castel în Transilvania în perioada vizată 15
Numărul entităților juridice implicate în colaborări specifice precum și numărul par­teneriatelor realizate în relația specială cu Coaliția Castel în Transilvania 20
Numărul de propuneri și analize pentru fundamentarea unor decizii publice, propuneri formulate prin colaborări și acțiuni realizate în cadrul Coaliției 5
Numărul deciziilor de politici publice luate ca urmare a unor propuneri formulate prin colaborări și acțiuni realizate în cadrul Coaliției Castel în Transilvania 5
Valoarea financiară a resurselor atrase și relocate prin acest demers în scopul con­servării, restaurării și valorificării potențialului socio-economic al castelelor 700.000 lei
Numărul locurilor de muncă parțiale sau permanent create ca urmare a acțiunilor și demersurilor realizate în contextul cadrului strategic 5
Numărul surselor de finanțare instituționale care susțin portofoliul de proiecte ale acestui plan de acțiune 6
Numărul persoanelor atrase în activități de voluntariat sau susținere directă a unor castele și conace din Coaliție 350
Parteneriate media create 5
Parteneriate instituționale create în contextul demersurilor Coaliției Castel în Transilvania 10
 INDICATORI DE EFICIENȚĂ GENERALĂ ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE
Raportul clădirilor valorificate/restaurate/conservate/în stare de degradare din­tre cele 300 cuprinse în analiza inițială 15/30/50/250
Raportul resurselor mobilizate financiare/non-financiare (procent) 75/25
Raportul persoane implicate direct în susținerea membrilor coaliției/membri ai comunității de sprijin general Castel în Transilvania 1%
Suma medie destinată organizării de programe, proiecte sau acțiuni sub egida strategiei 46.666 lei

F.   IDEI DE PROIECTE INIȚIALE IDENTIFICATE DEJA PE PARCURSUL PREGĂTIRII ACESTUI PLAN DE ACȚIUNE

Titlu Zilele Deschise ale Castelelor 
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D3. PARTENERIAT (P+)
D4. COMUNITATE (C+)
D5. FLUXURI DE VALORI (F+)
Scurtă descriere Acest concept urmărește inițierea și realizarea unui eveniment cadru care se derulează în paralel la mai multe castele din Coaliției. Obiectivul urmărit este conștientizarea publicului cu privire la situația curentă a unor castele din Transilvania dar și formarea percepției asupra unor metode alternative și inovatoare de valorificare a potențialului castelelor atât în cadrul comunităților locale pe raza cărora se află, cât și la nivel microregional sau regional. Organizarea simultană a unor evenimente, acțiuni prin care castelele participante devin efectiv deschise către public în cel puțin 15-20 locații va oferi o oportunitate de a atrage noi audiențe către aceste obiective de patrimoniu. Totodată acest demers va promova mobilitatea, turismul cultural în interiorul regiunii transilvănene.
Dată estimativă pentru lansare proiect Iunie 2017
Titlu Dezvoltarea rețelei turistice a castelelor din zona transfrontalieră româno-maghiară
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D3. PARTENERIAT (P+)
D5. FLUXURI DE VALORI (F+)
Scurtă descriere Acest proiect urmărește realizarea unui proiect de anvergură prin care se conectează anumite circuite turistice aflate pe cele două părți a graniței dintre România și Ungaria. Proiectul dorește să atragă finanțări de cooperare transfrontalieră și pe lângă restaurarea efectivă a unor castele din județele limitrofe urmărește crearea unei rețele turistice la care pot adera și alte obiective de turism din zona transfrontalieră. Astfel se poate crea totodată o legătură organică între unele rețele ale castelelor din Ungaria și România și se pot crea circuite turistice de anvergură care devin atracții nu numai pentru turoperatorii din cele două țări ci și pentru turoperatori care operează la nivel european sau chiar mondial.
Dată estimativă pentru lansare Iunie 2017
Titlu Circuitul turistic al castelelor din zona Transilvaniei de Sud-Est 
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D3. PARTENERIAT (P+)
D4. COMUNITATE (C+)
D5. FLUXURI DE VALORI (F+)
Scurtă descriere Dat fiind numărul mare de castele și conace în zona Transilvaniei de Sud-Est (zona județelor Covasna, Brașov, Mureș), s-au pus bazele creării unei rețele turistice culturale în această regiune care urmărește dezvoltarea turismului din zonă și implicit contribuția la sustenabilitatea economică și socială a unor obiective de patrimoniu care au fost restaurate și repuse în circuit recent. Acest proiect presupune inclusiv realizarea unui brand turistic specific, prospectarea unor atracții culturale și naturale complementare în regiune și realizarea acelor investiții de mică anvergură care fac posibil implementarea unui management eficient al destinațiilor turistice.
Dată estimativă pentru lansare Septembrie 2017
Titlu Brand the Castle
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D2. DATE (D+)
D4. COMUNITATE (C+)
Scurtă descriere Acest proiect are obiectivul de a asigure un sistem de informare la fața locului pentru castelele din Transilvania. Acest lucru presupune realizare unor puncte de informare, amenajarea unor table și realizarea unor materiale de informare care pot fi oferite vizitatorilor la fața locului. Fiecărui castel i se va realiza setul de materiale proprii însă se va recurge la o identitate vizuală combinată care reflectă atât apartenența la Coaliției cât și aspectul special, individual caracteristic al castelului în cauză. Materialele realizate pentru print vor fi completate cu adaptări online a acelorași materiale pentru a fi accesibile prin platformele de comunicare ale programului și coaliției.
Dată estimativă pentru lansare Septembrie 2017
Titlu Coaliția Castel în Transilvania în Anul European al Patrimoniului 2018
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D4. COMUNITATE (C+)
D6. REPREZENTARE (R+)
Scurtă descriere Acest proiect dorește să devină o platformă de dezbatere și de gândire comună pentru a defini mai bine, a clarifica și a conștientiza rolul castelelor și conacelor în ecosistemele socio-economice locale și regionale din Transilvania și România. Proiectul este inițiat în contextul Anului European al Patrimoniului 2018, așa cum a fost declarat anul viitor de către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European. Proiectul dorește să lanseze o serie de dezbateri cheie, interacțiuni ai unor experți, factori de decizie și va aduce de asemenea o perspectivă europeană prin modele, bune practici. Proiectul va rezulta inclusiv în fundamentarea dezvoltării Coaliției pe termen mediu în contextul Strategiei Castel în Transilvania,
Dată estimativă pentru lansare Septembrie 2017
Titlu Tabere Castel FORMULA – edițiile 3 și 4 
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D2. DATE (D+)
D3. PARTENERIAT (P+)
D4. COMUNITATE (C+)
D5. FLUXURI DE VALORI (F+)
D6. REPREZENTARE (R+)
Scurtă descriere Pe baza modelului celor două Tabere Formula derulate deja, vom derulate alte două astfel de tabere care au menirea să dezvolte modele de dezvoltare pentru alte 3-4 castele ce participă în Coaliție. Principiul este același, vom implicat tineri dornici să lucreze într-un mediu creativ interdisciplinar și folosind abordările metodei e tip design thinking. Acest tip de proiect și intervenție este cel mai în măsură să contribuie la toate intervențiile orizontale în contextul strategiei noastre.
Dată estimativă pentru lansare Octombrie 2017
Titlu Dezvoltarea aplicației iOS și Android Castel în Transilvania
Priorități servite D1. ACCESIBILITATE (A+)
D4. COMUNITATE (C+)
Scurtă descriere Proiectul are menirea să aducă îmbunătățiri aplicațiilor pentru platforme mobile dezvoltate pe parcursul anului 2015 cu un focus special pe prezentarea castelelor care au aderat la Coaliție. Aplicația va suferi modificări pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului în interacțiunea cu interfața. Totodată vom integra noile conținuturi web create pe parcursul anului 2017, cum ar fi  pagina coaliției CIT și pagina webshop-ului CIT.
Dată estimativă pentru lansare Noiembrie 2017